Privacyverklaring: laatste update Vanhee Accounting & Consulting

Uw privacy is van essentieel belang voor Vanhee Accounting & Consulting bv, met zetel te 8600 Diksmuide, Ijzerlaan 64 bus 0.1 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0538.836.483.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op (i) de website van Vanhee Accounting & Consulting (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Vanhee Accounting & Consulting bv en haar cliënten.

Het bezoeken van de Website en/of het gebruik van de diensten van Vanhee Accounting & Consulting bv impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring van deze Privacyverklaring en van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Vanhee Accounting & Consulting bv tracht ten allen tijde te handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

 

Welke gegevens worden verzameld?

 

  • In het kader van de dienstverlening

 

Van zodra u in het klantenbestand van Vanhee Accounting & Consulting bv wordt opgenomen, worden reeds een aantal gegevens verzameld en verwerkt. De volgende gegevens kunnen in het kader van de dienstverlening worden verzameld en verwerkt door Vanhee Accounting & Consulting bv:

  • Identificatiegegevens ● Rijksregisternummer ● Financiële gegevens ● Burgerlijke stand ● Bezittingen en schulden ● Beroepsactiviteiten ● Lidmaatschap van een vakbond of mutualiteit ● Gegevens waaruit politieke opvattingen blijken ● Gegevens over uw gezondheid ● Gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt ● Gegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken ● Gegevens met betrekking tot de seksualiteit.
  • Bij het bezoeken van de Website

Vanhee Accounting & Consulting bv kan uw naam, uw e-mailadres en andere informatie die vrijwillig door u wordt verstrekt, verzamelen en verwerken wanneer u deze communiceert via de Website.

Vanhee Accounting & Consulting bv verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Vanhee Accounting & Consulting bv, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Vanhee Accounting & Consuting bv toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

Op de website van Vanhee Accounting & Consulting bv wordt enkel gebruik gemaakt van functionele cookies en analytische cookies voor statistische doeleinden.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer u één van onze websites bezoekt. Deze cookies bevatten informatie zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur, zodat deze informatie niet telkens opnieuw ingegeven dient te worden bij een nieuw bezoek aan de websites.

Als u cookies wenst te blokkeren, kan u dit steeds doen via  uw browserinstellingen. Wij verwijzen u hiervoor graag door naar de helppagina van uw specifieke browser.

Verwerking persoonsgegevens

 

Vanhee Accounting & Consulting kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

  • Communicatie m.b.t. Vanhee Accounting & Consulting bv, haar werkwijze of de door haar geleverde werken/diensten ● In toepassing van de nationale en Europese antiwitwaswetgeving ● Verwerking van betalingen ● Het voldoen aan fiscale en sociale verplichtingen ● Het onderhoud van de informatiestructuur ● Het optimaliseren van de kwaliteit van de geleverde diensten ● Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website ● Het toesturen van informatie die voor u relevant zou kunnen zijn.

Indien Vanhee Accounting & Consulting bv uw gegevens gebruikt voor andere dan bovenstaande doeleinden zal zij u hieromtrent voorafgaand contacteren en desgevallend uw toestemming vragen.

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Vanhee Accounting & Consulting uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de hierboven gestelde doelen.

Doorgifte aan derden

Vanhee Accounting & Consulting bv zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij:

  • Wanneer dit noodzakelijk is in kader van de dienstverlening van Vanhee Accounting & Consulting bv en de optimalisering daarvan ● Op verzoek van de bevoegde autoriteiten op grond van de wet ● Om de rechten, eigendom of veiligheid van Vanhee Accounting & Consulting en haar cliënteel te beschermen ● Bij een fusie, overname of verkoop van activa.

In dergelijk geval zal een overeenkomst worden afgesloten waarbij de  betreffende derde partij verplicht wordt om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring.

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Vanhee Accounting & Consulting bv draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf de Privacyverklaring van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming de Algemene Verordening Gegevensbescherming handelen.

In alle overige gevallen zal Vanhee Accounting & Consulting bv uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij uw toestemming hiervoor voorafgaand werd verkregen.

De rechten van de betrokkene

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vanhee Accounting & Consulting bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wanneer u beroep wenst te doen op deze rechten, gelieve dan contact op te nemen met Vanhee Accounting & Consulting bv. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u geen informatie over onze diensten meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door dit schriftelijk te laten weten per e-mail naar het emailadres info@vanhee-accounting.be of middels een schrijven per brief gericht aan de maatschappelijke zetel.

Beveiliging persoonsgegevens

Vanhee Accounting & Consulting bv verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Vanhee Accounting & Consulting bv zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in datacenters binnen de EU.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Vanhee Accounting & Consulting bv, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Vanhee Accounting & Consulting bv in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Update Privacyverklaring

Vanhee Accounting & Consulting is gerechtigd om deze Privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website te raadplegen.

Contacteer Vanhee Accounting & Consulting bv

Indien u vragen of klachten heeft omtrent deze Privacyverklaring of omtrent de wijze waarop Vanhee Accounting & Consulting bv uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren via info@vanhee-accounting.be.